Gratis bezorging vanaf 75,-                 Snelle bezorging                 Veilig betalen                 Uitstekende klantenservice                International delivery: Germany, France, Spain

Gratis bezorging vanaf 75,-                 Snelle bezorging                 Veilig betalen                 Uitstekende klantenservice                International delivery: Germany, France, Spain

Risicoschatting RIVM van psilocine en psilocybine bevattende paddenstoelen (paddo’s) en magic truffels

Categorie Filter


Risicoschatting RIVM van psilocine en psilocybine bevattende magic mushrooms (paddo’s) en magic truffles

Dit rapport van het RIVM is geschreven voordat het verbod op paddo's (magic mushrooms) werd ingesteld. Magic truffels (magic truffles) zijn nog wel legaal mede als kweeksets voor paddo's (magic mushrooms). Dit rapport geeft helder antwoord op de risico's van paddo's (magic mushrooms) op:

1) Risico’s voor de gezondheid van het individu
2) Risico’s voor de volksgezondheid en
3) Risico’s voor openbare orde en veiligheid

Mede op basis van dit rapport van het RIVM vinden wij het maatschappelijk verantwoord om Magic truffels (Magic Truffles) en kweeksets voor Paddo's (Magic Mushrooms) op te nemen in ons assortiment omdat deze producten in microdoseringen kunnen bijdragen aan een gebalanceerd en vitaal leven. Het rapport laat overduidelijk het lage risico zien voor de individuele gezondenheid en de samenleving. 

Managementsamenvatting Risicoschatting RIVM van psilocine en psilocybine bevattende magic mushrooms (paddo’s) en magic truffles

Het gebruik van hallucinerende paddestoelen (magic mushrooms en magic truffels) levert een dusdanig laag risico op voor de individuele gezondheid en de samenleving dat het verbieden van paddo’s (magic mushrooms) een te zwaar middel is in verhouding met de overlast en schade door het huidige gebruik. Dat blijkt uit een risicoschatting van het het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) op verzoek van het Ministerie van VWS. Het CAM heeft volgens vastgestelde procedures een risicoschatting uitgevoerd voor paddo’s, paddestoelen die de werkzame stoffen psilocine en psilocybine bevatten. Hierbij werd het CAM bijgestaan door de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs.

Uit de risicoschatting blijkt het volgende:

Er is geen sprake van lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid bij het gebruik van paddo's en magic truffels. De acute toxiciteit blijft grotendeels beperkt tot mogelijke paniek- en angstaanvallen, die slechts incidenteel fatale gevolgen kunnen hebben. Bij chronische toxiciteit kan hoogstens het optreden van flashbacks genoemd worden. Per saldo is er derhalve geen risico voor de individuele gezondheid bij het gebruik van paddo’s (magic mushroom) of magic truffels (magic truffle). Voor slechts één van de criteria in deze risicocategorie, de acute toxiciteit, werd het risico als gering geschat. Hoewel er geen wetenschappelijke onderzoekgegevens zijn, lijkt het gebruik van paddo’s (mushrooms) of magic truffels in combinatie met andere psychoactieve middelen, inclusief alcohol, wel een extra risico te vormen.

Paddo’s (magic mushroom) en Magic Truffels (magic truffle) zijn sinds 2000 makkelijker te verkrijgen, omdat het aantal verkooppunten (inclusief internet) is toegenomen. Ook zijn er meer soorten paddo's en magic truffels verkrijgbaar. Er is weinig adequate gebruikersinformatie over paddo's en magic truffels beschikbaar. Het gehalte aan psychoactieve stoffen in de magic mushrooms varieert, waardoor de kwaliteit van het product onvoorspelbaar is. Het kwaliteitsbesef van diegenen die het product verkopen ontbreekt grotendeels. De omvang van het gebruik, de kwetsbaarheid van de gebruiker en het aantal meldingen van incidenten is beperkt. De omvang van het gebruik door toeristen is sinds 2000 aanzienlijk toegenomen mede door een flinke groei van het toerisme. In tegenstelling tot Nederlandse gebruikers van paddo's en magic truffels, worden slecht voorbereide toeristen in met name Amsterdam als een kwetsbare groep gezien. Over deze groep zijn enkele ernstige incidenten gemeld. Over het algemeen wordt het risico voor de volksgezondheid echter als gering ingeschat. 

Paddo’s (Magic Mushrooms) en Magic Truffels (Magic Truffles) verminderen het reactievermogen (o.a. rijvaardigheid) van de gebruiker, maar er is geen sprake van verlaging van de geweldsdrempel van de paddo of magic truffel gebruiker. Omdat het gebruik meestal thuis en in de vrije natuur plaatsvindt, is er geen overlast voor burgers. Het risico voor verstoring van de openbare orde wordt daarom als gering ingeschat. In tegenstelling tot de algemene bevolking gebruiken toeristen de paddo’s en magic truffels in hotels en in de openbare ruimte. Dit geeft wat meer aanleiding tot overlast. 

Er zijn geen aanwijzingen voor betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij de productie en verkoop van paddo's. Sommige individuen uit het smartshopcircuit hebben banden met wiettelers. Legaal gekweekte verse paddo’s (magic mushrooms) of magic truffels (magic truffles) kunnen als grondstof dienen voor de illegale handel en export in gedroogde paddo’s en producten waarin deze worden verwerkt. Er is daarom sprake van een gering risico met betrekking tot criminele betrokkenheid. Het CAM gaf in 2000 aanbevelingen om kwaliteitseisen te stellen aan paddo’s (o.a. standaardisatie, zuiverheid, etikettering) en de handel in paddo’s (o.a. verantwoorde informatievoorziening). Doel was om te bevorderen dat paddo’s (magic mushrooms) in beperkte mate verkrijgbaar zijn. Deze aanbevelingen zijn in de afgelopen jaren nauwelijks gerealiseerd. De commissie wijst er op dat het overgrote deel van het paddo en magic truffel gebruik zonder problemen verloopt.

In vergelijking met andere middelen waarvoor het CAM risicoschattingen heeft uitgevoerd in dit onderzoek uit 2007 (MBDB, MTA, PMMA, ketamine en GHB), scoren de paddo’s relatief laag op de risicoschaal. De gewogen risicoschatting in 2007 wijkt niet af van die in het jaar 2000. Hierdoor acht de commissie wezenlijke herziening van het paddobeleid niet nodig. Het verbieden van hallucinogene paddo’s, ook voor de tevreden gebruikers, lijkt een onevenredig zwaar middel in verhouding tot de overlast en schade die ontstaat door het bestaande gebruik. Handhaving van een dergelijk verbod brengt kosten met zich mee. Ook bestaat de kans dat alternatieve middelen gebruikt gaan worden die meer schade aan de volksgezondheid toe kunnen brengen en die aantrekkelijker kunnen zijn vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan. De commissie schat het risico het hoogst in voor gebruik door personen die onbekend zijn met de uitwerking van het gebruik en voor hen die het product in een voor hen onbekende omgeving innemen, zoals buitenlandse toeristen.

De belangrijkste risico’s die de commissie signaleert, zijn wisselende samenstelling en kwaliteit van de producten, te grote verpakkingseenheden, slechte voorlichting en makkelijke verkrijgbaarheid van de paddo’s (magic mushroom). De commissie adviseert om kwalitatief goed voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor gebruikers, inclusief materiaal voor buitenlandse toeristen in de moedertaal. Verkooppunten en toeristeninformatiepunten dienen dit voorlichtingsmateriaal over paddo's en magic truffels te verstrekken. De commissie meent dat hiermee de meeste winst is te behalen. Het ontbreken van kwalitatief goede voorlichting bij de verkoop, van paddo's en magic truffels lijkt vaker het geval te zijn in detailhandels anders dan de smartshops. Nadere voorwaardelijke regulering van de handel in paddo’s (magic mushrooms) dient overwogen te worden, als dit nodig is door aanpassing van de Warenwet. Om onbedoelde overdosering te voorkomen verdient het aanbeveling om de dosis te verkleinen naar maximaal 10-15 gram verse paddo’s per verpakkingseenheid. 

Risicoschatting bij o.a. het gebruik van paddo's en magic truffels

Onderstaand zijn per criterium (genummerd) kort de argumenten en opmerkingen weergegeven die tijdens de discussie naar voren kwamen en is het gemiddelde van de scores van de leden van de risicoschattingscommissie aangegeven.

2.1 Risico’s voor de gezondheid van het individu door het gebruik van paddo's en magic truffels

1) De grootte van het risico van lichamelijke afhankelijkheid bij paddo's en magic truffels

Lichamelijke afhankelijkheid komt bij het gebruik van paddo’s niet voor.

2) De grootte van het risico van geestelijke afhankelijkheid bij paddo's en magic truffels

Het hangt ervan af welke definitie voor geestelijke afhankelijkheid wordt gehanteerd. Indien geestelijke afhankelijkheid synoniem is met “verslaving”, dan is er geen risico bij het gebruik van paddo's en magic truffels. Er zijn echter gebruikers die de ervaring zodanig prettig vinden dat zij paddo’s graag nog eens gebruiken. Daar dit niet leidt tot verminderd sociaal of psychisch functioneren, wordt dit niet als een risico gezien.

3) De grootte van het risico van acute toxiciteit bij paddo's en magic truffels

Er zijn regelmatig incidenten waarbij medische hulp nodig is (verlening van eerste hulp, ziekenhuisopnames) die vooral te wijten is aan optredende angst- en paniekaanvallen. De somatische effecten (veranderingen in bloeddruk, hartslag etc.) vallen echter mee. De setting speelt hier een grote rol: het is van belang dat in een rustige, veilige omgeving wordt gebruikt. Onervaren toeristen in een voor hen vreemd land gebruiken in korte tijd allerlei psychoactieve middelen. Het optreden van angst- en paniekaanvallen kan dus niet altijd uitsluitend aan het gebruik van paddo’s (magic mushrooms) toegeschreven worden. De incidenten die door de GGD in Amsterdam gemeld zijn hebben meer te maken met de wijze en situatie van gebruik en zijn niet gerelateerd aan een veranderde toxiciteit van de paddo’s.

4) Grootte van het risico van chronische toxiciteit bij paddo's en magic truffels

Paddo’s worden vooral experimenteel gebruikt, een langdurig gebruik komt zelden voor. Er zijn voorbeelden uit andere culturen waar mensen een leven lang met enige regelmaat gebruikt hebben, zonder enige symptomen van chronische toxiciteit. Er zijn echter ook gebruikers die na eenmalig gebruik flashbacks beleven gedurende enkele weken tot maanden na het gebruik. Over mutageniteit en teratogeniteit zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om enige conclusie te kunnen trekken, maar het ligt niet in de lijn van de logica dat paddo’s (magic mushrooms) deze eigenschappen zouden bezitten. Net als bij sommige andere psychoactieve middelen kan het gebruik van paddo’s (magic mushroom) door psychisch labiele mensen een aanzet zijn tot psychische ontsporing.

2.2 Risico’s voor de volksgezondheid van paddo's en magic truffels

5) De mate van risico met betrekking tot omvang en frequentie van gebruik en eventuele toename van gebruik van paddo's en magic truffels

Paddo’s (magic mushrooms) worden minder gebruikt dan XTC, waarvan het gebruik op zich weer aanmerkelijk minder is dan het gebruik van cannabis. Landelijk gezien is het gebruik laag te noemen. Het ooit-gebruik onder de algemene bevolking van 12 jaar en ouder in 2001 was gestegen (2.6%) vergeleken met 1997 (1.6%). Bij jongeren is het gebruik wat hoger en bij speciale populaties (uitgaanders, buitenlanders, spijbeljongeren) het hoogst. Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat het gebruik onder jonge cafébezoekers en clubbezoekers de laatste jaren is afgenomen. Het meeste gebruik betreft vooral experimenteergedrag, men stopt na een aantal keren, hetgeen blijkt uit de opvallend lage prevalentie voor het laatste maand gebruik vergeleken met het ooit gebruik. Veel gebruikers geven aan dat zij het  gebruik/effect geen prettige ervaring vinden, men wordt er ongezellig (asociaal) van, het is absoluut niet te vergelijken met de empathische werking van XTC en het is daarom ongeschikt om op feesten te gebruiken. Als aparte groep kunnen de jonge buitenlandse toeristen in met name Amsterdam gezien worden. Veel van deze toeristen experimenteren gedurende hun bezoek met drugs, waaronder magic mushrooms. Doordat continu nieuwe cohorten toeristen ons land bezoeken is het gebruiksvolume van deze groep relatief groot. De toestroom van (jonge) toeristen aan Amsterdam is de laatste jaren sterk gestegen hetgeen de toename van het aantal paddo-gerelateerde incidenten mogelijk verklaart. 

6) De mate van risico vanwege de kwetsbaarheid van de gebruiker bij gebruik van paddo's en magic truffels

Het betreft een jonge leeftijdsgroep, die vaak ook andere middelen gebruikt. De smartshopbranche geeft aan dat zij jongeren onder de 18 jaar adviseert geen paddo’s (magic mushrooms) te gebruiken. Ook psychisch labiele personen lopen iets meer risico (zie 4). Toeristen vormen een relatief kwetsbare groep, daar zij de paddo’s vaak niet in een vertrouwde rustige omgeving gebruiken, maar bijvoorbeeld in een drukke hotelkamer zonder aanwezigheid van nuchtere, niet-gebruikers voor begeleiding of in de openbare ruimte in de stad. Ook het veel voorkomende gecombineerd gebruik van andere drugs of alcohol, en het feit dat vaak in korte tijd allerlei middelen worden gebruikt, maakt hen extra kwetsbaar. 

7) De mate van risico door het ontbreken van adequate gebruiksinformatie over paddo's en magic truffels

De mate waarin smartshophouders of verkopers zelf adequaat geïnformeerd zijn varieert van groot tot in het geheel niet. Bovendien lijkt het geven van voorlichting soms ondergeschikt aan het behalen van omzet. In toeristenwinkeltjes speelt dit nog veel sterker. In vergelijking met 2000 lijkt er iets meer informatie aanwezig te zijn, maar nog steeds varieert dit sterk van verkooppunt tot verkooppunt. Ook schiet de informatie nog steeds tekort in die zin, dat er meer nadruk op de gewenste dan op de ongewenste effecten wordt gelegd. De informatie wordt doorgaans in het Nederlands en Engels verstrekt. Voor toeristen die deze talen niet machtig zijn is geen informatie voorhanden.

8) De mate van risico met betrekking tot de beschikbaarheid van paddo's en magic truffels

De verkoop van paddo’s (magic mushrooms) is niet beperkt tot de smartshops, ook in growshops, headshops, toeristenwinkeltjes en via Internet zijn paddo’s te verkrijgen. Het precieze aantal verkooppunten in het land is niet bekend, en daarbij komt dat het aantal verkooppunten per regio sterk wisselt. In Amsterdam en de grensgebieden bevinden zich relatief veel verkooppunten. In die gebieden, en door de rol van internet, zijn de hallucinogene paddenstoelen (magic mushroom) gemakkelijk verkrijgbaar. Geschat wordt dat de verkoop van paddo’s ongeveer 30-50% van de omzet van smartshops vormt.

9) De mate van risico door onbetrouwbare kwaliteit van paddo's

De gehalten aan psychoactieve stoffen verschillen van soort tot soort magic mushrooms en varieert 1% tot 3,5%. Binnen verschillende partijen van dezelfde soort kan soms wel twee keer zoveel werkzame stof aanwezig zijn. Er is in de meeste gevallen geen sprake van standaardisatie van dit natuurproduct. Doordat de paddo’s ook aangeboden worden in een eenheid (bakjes) die bedoeld is voor gebruik door twee personen, is er een kans dat deze hoeveelheid in één keer door één persoon gebruikt wordt. Ook kunnen de paddo’s verontreinigd zijn met bijvoorbeeld schimmels en mijten. Door de variatie in concentratie van werkzame stoffen in de paddo’s en de hoeveelheden waarin de paddo’s aangeboden worden voor verkoop, kan de ingenomen dosis per toediening sterk variëren. De intensiteit van de ervaringen zijn dosis-gerelateerd. Dit geldt ook voor mogelijke angstgevoelens, indien een paddenstoelentrip verkeerd uitpakt. De verzameling in de vrije natuur geeft een zeker risico op verwisseling met giftige soorten.

10) De mate van risico door onbetrouwbaarheid van de distributiewijze en verkooppunten en handelaren van paddo's en magic truffels

Van enkele smartshophouders is bekend dat zij banden hebben met het “synthetische drugs milieu”. Een aantal smartshophouders is niet bereid om aan te geven wie de leveranciers van de paddo’s zijn. In de gehele branche staat kwaliteitsbesef niet erg hoog in het vaandel, uitzonderingen daargelaten. Dit geldt zeker voor toeristenwinkels e.d. waar ook paddo’s worden verkocht.

11) De mate van risico gemeten naar aard en omvang van meldingen van incidenten

Landelijk gezien is er geen sprake van een toename van meldingen van intoxicaties met psilocybine bevattende paddestoelen (Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum; NVIC). In Amsterdam is er een opvallende stijging van het aantal keren dat er een beroep wordt gedaan op de Centrale Post Ambulancevervoer in verband met een paddo-gerelateerd incident (van 55 in 2004 tot 128 in 2006). Het betrof hier voornamelijk buitenlandse toeristen (92%). (Zie ook punt 5). Voor andere steden of regio’s zijn dergelijke cijfers niet beschikbaar, maar navraag bij GGD-en in de andere drie grote steden gaf geen aanwijzingen voor fatale incidenten in die steden. Medische hulp was voornamelijk nodig vanwege optredende angst- en paniekaanvallen (zie ook punt 3).

2.3 Risico’s voor openbare orde en veiligheid

12) De mate van risico met betrekking tot frequentie en ernst van eventuele overlast voor burgers rond verkoop en gebruik 

De verkooppunten van paddo’s geven geen overlast en het gebruik vindt over het algemeen meestal thuis of in de vrije natuur plaats. De beleving van gebruikers is naar “binnen” gericht, hoogstens indien een paniekaanval optreedt, zal men  mogelijk burgers aanspreken of lastig vallen. In tegenstelling tot het gebruik door de algemene bevolking, gebruiken buitenlandse toeristen in Amsterdam de paddo’s meestal in hotels en in de openbare ruimte, waardoor het risico op verstoring van de openbare orde door deze groep hoger moet worden ingeschat.

13) De mate van risico doordat het gebruik leidt tot een verlaging van de geweldsdrempel bij de gebruiker

Alleen in geval van angst- en paniekaanvallen kunnen gebruikers agressief reageren.

Conclusies en aanbeveling

3.1 Conclusies aangaande de procedure

De risicoschatting voor paddo’s die psilocine en psilocybine bevatten is de zesde volgens de vastgestelde procedure en criteria van het CAM. Het is de tweede maal dat het CAM de risico’s van paddo’s beoordeelt. Er was in 2000 al redelijk veel informatie over paddo’s voorhanden. Sinds de vorige beoordeling is er nauwelijks nieuwe informatie over paddo’s beschikbaar gekomen. De risicoschatting is mede gebaseerd op een door het CAM samengesteld informatierapport (zie Bijlage 1).

3.2 Conclusies aangaande paddo’s (magic mushrooms)

1. Er is geen sprake van lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid. De acute toxiciteit blijft grotendeels beperkt tot mogelijke paniek- en angstaanvallen, die slechts incidenteel fatale gevolgen kunnen hebben. Bij chronische toxiciteit kan hoogstens het optreden van flashbacks genoemd worden. Per saldo is er derhalve geen risico voor de individuele gezondheid bij het gebruik van paddo’s. Voor slechts één van de criteria in deze risicocategorie, de acute toxiciteit, werd het risico als gering geschat. Hoewel er geen wetenschappelijke  onderzoekgegevens zijn, lijkt het gebruik van paddo’s in combinatie met andere psychoactieve middelen, inclusief alcohol, wel een extra risico te vormen. 

2. Paddo’s zijn sinds 2000 makkelijker te verkrijgen, omdat het aantal verkooppunten (inclusief internet) is toegenomen. Ook zijn er meer soorten verkrijgbaar. Er is weinig adequate gebruikersinformatie beschikbaar. Het gehalte aan psychoactieve stoffen in de paddenstoelen of magic mushrooms varieert, waardoor de kwaliteit van het product onvoorspelbaar is. Het kwaliteitsbesef van diegenen die het product verkopen ontbreekt grotendeels. De omvang van het gebruik, de kwetsbaarheid van de gebruiker en het aantal meldingen van incidenten is beperkt. De omvang van het gebruik door toeristen is sinds 2000 aanzienlijk toegenomen mede door een flinke groei van het toerisme. In tegenstelling tot Nederlandse gebruikers, worden slecht voorbereide toeristen in met name Amsterdam als een kwetsbare groep gezien. Over deze groep zijn de laatste jaren enkele ernstige incidenten gemeld. Over het algemeen wordt het risico voor de volksgezondheid echter als gering ingeschat.

3. Paddo’s verminderen het reactievermogen (o.a. rijvaardigheid) van de gebruiker, maar er is geen sprake van verlaging van de geweldsdrempel van de gebruiker. Omdat het gebruik meestal thuis en in de vrije natuur plaatsvindt, is er geen overlast voor burgers. Het risico voor verstoring van de openbare orde wordt daarom als gering ingeschat. In tegenstelling tot de algemene bevolking gebruiken toeristen de paddo’s of magic mushrooms in hotels en in de openbare ruimte. Dit geeft wat meer aanleiding tot overlast.

4. Er zijn geen aanwijzingen voor betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit. Sommige individuen uit het smartshopcircuit hebben banden met wiettelers. Legaal gekweekte verse paddo’s kunnen als grondstof dienen voor de illegale handel en export in gedroogde paddo’s en producten waarin deze worden verwerkt. Er is daarom sprake van een gering risico met betrekking tot criminele betrokkenheid.

5. Het CAM gaf in 2000 aanbevelingen om kwaliteitseisen te stellen aan paddo’s (o.a. standaardisatie, zuiverheid, etikettering) en de handel in paddo’s (o.a. verantwoorde informatievoorziening). Doel was om te bevorderen dat paddo’s in beperkte mate verkrijgbaar zijn. Deze aanbevelingen zijn in de afgelopen jaren nauwelijks gerealiseerd. 

Consequenties van maatregelen

De risicoschattingscommissie heeft summier de consequenties van mogelijke maatregelen besproken. De discussie spitste zich vooral toe op de voor- en nadelen van een totaalverbod versus regulering ten aanzien van de kwaliteit van het product en de handel hierin. In de discussie werd naar voren gebracht dat de smartshops in geval van een verbod ongeveer een derde tot de helft van hun omzet kwijt zouden raken. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat zij op zoek gaan naar andere - mogelijk meer risicovolle - producten om dit gat te vullen. Risico’s worden gezien in het illegaal verschijnen van sterkere hallucinogene middelen, maar ook in het opkomen van hallucinogenen in vorm van tabletten of pillen. Hierdoor zal de aard van het product niet direct uit de vorm van het product blijken, wat onbedoeld gebruik tot gevolg kan hebben (bv. gebruik in de veronderstelling een XTC-tablet te consumeren). De gebruiker zou, indien hij paddo’s niet meer in de smartshop kan verkrijgen, kunnen besluiten om paddo’s in de natuur te plukken, waarbij er een risico op verwisseling met giftige soorten bestaat. Het zoeken in de natuur wordt echter slechts in beperkte mate verwacht, daar de paddo’s in Nederland niet erg algemeen zijn en dus moeilijk te vinden voor een leek. Tevens zouden gebruikers kunnen overstappen op andere producten, welke mogelijk meer risicovol zijn. Door een verbod zou het zicht op het gebruik en de mogelijkheid om goede productinformatie te verstrekken verdwijnen. De handhaving van een verbod op paddo’s (magic mushrooms) zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen en het is de vraag of deze opwegen tegen de te behalen voordelen. 

Doordat in Nederland het kweken van paddo’s legaal is, is er de mogelijkheid dat deze gebruikt worden als grondstof voor de illegale handel en export van gedroogde paddo’s of producten waarin deze verwerkt zijn. Een algeheel verbod zou deze mogelijkheid wegnemen. Ook zou een verbod de beschikbaarheid van paddo’s voor toeristen sterk verminderen waardoor verwacht mag worden dat het aantal paddo-gerelateerde incidenten in m.n. Amsterdam zal afnemen. Wanneer paddo’s of magic mushrooms niet verboden worden maar er maatregelen worden genomen om tot verdere productregulering te komen zullen paddo’s beschikbaar blijven als relatief onschadelijk alternatief voor zwaardere hallucinogenen, is er de mogelijkheid goede productinformatie te verstrekken en blijft er zicht op het gebruik van paddo’s. Echter, wanneer getracht wordt om tot productregulering te komen binnen het huidige regime vereist dit een aanpassing van de regelgeving. Voor een effectieve handhaving door de VWA is het noodzakelijk om in de Warenwet specifieke regels voor de verkoop en aanprijzing van paddo's (magic mushroom) op te nemen. Het succes van meer voorlichting en productregulering is moeilijk in te schatten. Het is de vraag of de buitenlandse toeristen goed bereikbaar en ontvankelijk zijn voor voorlichting en of zij aanbevelingen op de productinformatie zullen volgen. Buitenlandse toeristen zullen toch nog de paddo's (magic mushrooms) op niet geschikte locaties blijven gebruiken.

De gemiddelde startleeftijd voor paddogebruik is 22.3 jaar en het ooit-gebruik in de leeftijdsgroep van 16-19 jaar was in 2001 ongeveer 3%, tegen 12% voor de leeftijdsgroep 20-24 jaar. Het invoeren van een leeftijdsgrens van 18 jaar zou dus weinig effect hebben op de totale omvang van het gebruik. Daarentegen werd naar voren gebracht dat minderjarige gebruikers mogelijk eerder ondoordacht tot gebruik zouden kunnen overgaan.

3.5 Aanbeveling

De commissie wijst er op dat het overgrote deel van het gebruik zonder problemen verloopt. In vergelijking met andere middelen waarvoor het CAM risicoschattingen heeft uitgevoerd (MBDB, MTA, PMMA, ketamine en GHB), scoren de paddo’s relatief laag op de risicoschaal. De gewogen risicoschatting in 2007 wijkt niet af van die in het jaar 2000. Hierdoor acht de commissie wezenlijke herziening van het paddobeleid niet nodig. Het verbieden van hallucinogene paddo’s, ook voor de tevreden gebruikers, lijkt een onevenredig zwaar middel in verhouding tot de overlast en schade die ontstaat door het bestaande gebruik. Handhaving van een dergelijk verbod brengt kosten met zich mee. Ook bestaat de kans dat alternatieve  middelen gebruikt gaan worden die meer schade aan de volksgezondheid toe kunnen brengen en die aantrekkelijker kunnen zijn vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan. De commissie schat het risico het hoogst in voor gebruik door personen die onbekend zijn met de uitwerking van het gebruik en voor hen die het product in een voor hen onbekende omgeving innemen, zoals buitenlandse toeristen. De belangrijkste risico’s die de commissie signaleert, zijn wisselende samenstelling en kwaliteit van de producten, te grote verpakkingseenheden, slechte voorlichting en makkelijke verkrijgbaarheid van de paddo’s (magic mushrooms).

De commissie adviseert om kwalitatief goed voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor gebruikers, inclusief materiaal voor buitenlandse toeristen in de moedertaal. Verkooppunten en toeristeninformatiepunten dienen dit voorlichtingsmateriaal te verstrekken. De commissie meent dat hiermee de meeste winst is te behalen. Het ontbreken van kwalitatief goede voorlichting bij de verkoop lijkt vaker het geval te zijn in detailhandels anders dan de smartshops.  

Nadere voorwaardelijke regulering van de handel in paddo’s dient overwogen te worden, als dit nodig is door aanpassing van de Warenwet. Om onbedoelde overdosering te voorkomen verdient het aanbeveling om de dosis te verkleinen naar maximaal 10-15 gram verse paddo’s per verpakkingseenheid. Verdere procedure Het CAM biedt het risicoschattingsrapport met de conclusies en de aanbeveling aan de Minister van VWS aan. De beleidsdirectie adviseert de Minister over de te nemen maatregelen, naar aanleiding van het rapport van het CAM. 

Het complete rapport vind u hier!